top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van de voorwaarden.

Behoudens afwijkingen vermeld in het contract zelf, of schriftelijk akkoord van Puype IT Architects, houdt het feit dat een klant een bestelling, een werk, of een dienst aan Puype IT Architects toevertrouwt in dat hij zich akkoord verklaart met de hierna vermelde voorwaarden. De algemene voorwaarden op de stukken van onze klanten zijn Puype IT Architects niet tegenstelbaar.

2. Levertermijn.

Hoewel Puype IT Architects er zich volledig voor zal inzetten om de opgegeven termijn te respecteren, kan een eventuele overschrijding geen aanleiding vormen tot schadevergoeding, boete, of verbreking van de overeenkomst.

3. Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven het eigendom van Puype IT Architects totdat de volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad, dit ongeacht of een feitelijke levering reeds heeft plaatsgehad. Onder geen enkele voorwaarde mag zonder schriftelijke toestemming van Puype IT Architects de software die door haar of door de door haar aangeduide personen ontwikkeld is en/of verkocht gedupliceerd worden, noch voor intern gebruik, noch voor gebruik door derden.

4. Waarborg.

Vorderingen uit hoofde van waarborg dienen onmiddellijk na vaststelling van het gebrek gemeld te worden aan Puype IT Architects, teneinde te vermijden dat zij aanleiding geven tot een onnodige toename van de schade. De waarborgverplichting houdt in en is uitdrukkelijk beperkt tot het volgende: nieuw door Puype IT Architects geleverde apparatuur die binnen de overeengekomen periode vanaf de leveringsdatum tengevolge van materiaal- of fabrikagefouten gebreken vertoont, wordt na keuze door Puype IT Architects, hetzij gratis hersteld, hetzij vervangen. In ieder geval is de waarborg beperkt tot die waarborgen die verleend worden door fabrikanten of leveranciers. Behoudens anders vermeld in de verkoopovereenkomst geldt voor software door Puype IT Architects ontwikkeld een waarborgperiode van 6 maanden. Fouten in de programmatie welke binnen die periode worden gemeld worden gratis hersteld. Deze fouten dienen wel als oorzaak de programmatie zelf te hebben, niet de analyse, of enige vraag van de klant. Buiten deze waarborgperiode heeft Puype IT Architects het recht om voor de verbetering een regieprijs aan te rekenen. Software ontwikkeld of diensten uitgevoerd door een onderaannemer, voor zover deze door de klant ook gekend is, worden ontwikkeld, geleverd en uitgevoerd onder uitsluitende verantwoordelijkheid van deze onderaannemer. Geschillen dienen rechtstreeks met de onderaannemer geregeld te worden en kunnen niet op Puype IT Architects verhaald worden. Alle overige waarborgaanspraken en aanspraken wegens zowel direkte als indirekte schade, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Bij verschil van mening over de oorzaak van een gebrek, draagt de koper de bewijslast van het feit dat de gebreken het uitsluitend gevolg zijn van materiaal- of fabrikagefouten. De waarborgverplichting ontstaat pas op het ogenblik dat de koper aan alle door hem aangegane verplichtingen heeft voldaan.

5. Geschillen.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op overeenkomsten door Puype IT Architects aangegaan. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

6. Aansprakelijkheid.

Alle contractuele verplichtingen zijn middelenverbintenissen. De aansprakelijkheid van Puype IT Architects gaat niet verder dan de in deze voorwaarden betrokken overeenkomsten en Puype IT Architects is enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Puype IT Architects en/of haar werknemers. De aansprakelijkheid beperkt zich evenwel tot maximaal het bedrag van de door de klant aan Puype IT Architects betaalde bedragen (exclusief BTW) voor die opdracht gedurende een maximale periode van één jaar voorafgaand aan het veroorzaken van de schade ofwel het opnieuw uitvoeren van de dienstverlening, dit naar keuze van Puype IT Architects. Aansprakelijkheid van Puype IT Architects voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van het plat liggen van het netwerk of verlies van gegevens/bestanden is uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid voor schade aan derden. Een consultingopdracht beperkt zich tot het uitbrengen van een advies. De klant zal van Puype IT Architects alle informatie krijgen die wordt gevraagd, teneinde het advies op de juiste wijze te kunnen beoordelen. Het loutere feit dat de klant op basis van het advies begint met prijsvragen of met de uitvoering van de voorstellen betekent dat de klant de volle verantwoordelijkheid van Puype IT Architects overneemt en Puype IT Architects ontlast van elke schadeclaim (bedrijfsschade inbegrepen) die tengevolge van de uitvoering zou kunnen ontstaan, hetzij door hemzelf, hetzij door derden. Partijen erkennen dat voormelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid onderdeel hebben uitgemaakt van de onderhandelingen omtrent de prijs en andere clausules. Puype IT Architects aanvaardt ook dat zij verantwoordelijk gesteld kan worden in enkele welbepaalde gevallen. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze clausules omtrent aansprakelijkheid om die redenen geen onrechtmatig beding vormen in de zin van art. VI.91/5, 6° Wetboek Economisch Recht. De klant vrijwaart Puype IT Architects voor alle aanspraken en rechten van derden, schending van octrooien, licenties of andere rechten voor het geval die schending voortvloeit uit de door de klant aan het object van de prestatie gegeven bestemming. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant zelf instaat voor het beveiligen van zijn gegevens. Herstellingen en installaties gebeuren op risico van de klant. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat Puype IT Architects niet kan verantwoordelijk gesteld worden voor de aantasting of het verlies van gegevens of programma’s, dan wel datalekken ontstaan tijdens of na het uitvoeren van haar dienstverlening. Voor bewezen programmatiefouten van software door Puype IT Architects ontwikkeld is Puype IT Architects verzekerd binnen het kader van de algemene voorwaarden van hun polis beroepsaansprakelijkheid. Evenwel is deze aansprakelijkheid beperkt tot 2x de gefactureerde prestaties en dit met tot een maximale schadevergoeding van 100.000 euro. De firma Puype IT Architects kan geenszins aangesproken worden voor hogere schadevergoedingen.

7.Betaling.

De leveringen en prestaties worden tegen contante betaling uitgevoerd. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd en dit vanaf de factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50€ en een maximum van 2000 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag heeft Puype IT Architects het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de klant te beëindigen en wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Klachten wegens niet-conformiteit van de levering dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de problematiek, binnen de 8 dagen na oplevering of desgevallend uitnodiging tot in ontvangstname van de geleverde diensten. Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

8. Intellectuele rechten.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Puype IT Architects ontwikkelde, gebruikte en aangeboden materiaal en/of diensten, waaronder doch niet beperkt tot software, programmacode, scripts, teksten, tekeningen, schetsen, grafische ontwerpen, schema’s, tabellen, modellen, enz. zijn en blijven exclusief bij Puype IT Architects of diens licentiegever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puype IT Architects noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, gepubliceerd of aan derden ter hand gesteld worden voor ander dan louter intern gebruik. De klant verwerft enkel een beperkt gebruiksrecht zolang de overeenkomst met Puype IT Architects loopt om de genoemde materialen en diensten aan te wenden voor intern gebruik, zonder deze aan derden op enige wijze mee te delen, te kopiëren of ter beschikking te stellen. . Het is de klant bovendien niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, logo’s, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het materiaal, de programmacode, de scripts, de teksten, de ontwerpen, de software of andere materialen geleverd door Puype IT Architects te verwijderen of enigszins te wijzigen. Schendingen op de in dit artikel omschreven verplichtingen door de klant zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 5.000,00 € per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van Puype IT Architects, onverminderd het recht van Puype IT Architects om hogere schade aan te tonen en te eisen. Indien de overeenkomst met Puype IT Architects wordt stopgezet en de intellectuele en/of industriële eigendom van Puype IT Architects (waaronder de software of scripts) zich bevindt op systemen van de klant, dient deze Puype IT Architects onmiddellijk toegang te verlenen tot deze systemen om de intellectuele en/of industriële eigendom te kunnen verwijderen.

9. Privacybeleid.

De gegevens van de klant worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming. Het privacybeleid van Puype IT Architects houdt in dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen en het geleverde materiaal niet worden verstrekt aan andere organisaties voor marketingdoeleinden, tenzij de klant daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft ingestemd. De klant geeft steeds tijdig, desgevallend op verzoek van Puype IT Architects, alle nuttige informatie aan Puype IT Architects. De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Puype IT Architects om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (conform art. 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming), alsook de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (conform art. 9.1 van de algemene verordening gegevensbescherming) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van Puype IT Architects. De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Puype IT Architects te richten. (conform art. 12 e.v. van de algemene verordening gegevensbescherming). Puype IT Architects verbindt zich ertoe binnen een termijn van een maand de klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Puype IT Architects (niet) ingaat op het (de) verzoek(en) van de klant. Puype IT Architects behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan. Indien de klant van mening is dat Puype IT Architects ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan Puype IT Architects gerichte verzoek(en), kan de klant klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL. Tel: +32 2 274 48 00 of e-mail: contact(at)apd-gba.be.

10. Overige bepalingen.

Indien één of meerdere clausules of een deel van een clausule nietig zou zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zou zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige clausule op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige clausule benadert binnen de strekking van de overeenkomst.

bottom of page